Tuesday, August 19, 2008

Wednesday, July 30, 2008

समाज गौरव संत सुंदर दास जी महाराज

xÉqÉÉeÉ aÉÉæUuÉ

xÉÇiÉ xÉÑlSU SÉxÉ eÉÏ qÉWûÉUÉeÉ

arÉÉlÉ Måü qÉWûiuÉ MüÉå mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉ MüUlÉå uÉÉsÉå xÉÇiÉ ´ÉÏ xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ LMü MüÌuÉ WûÏ lÉWûÏÇ oÉÎsMü LMü qÉWûÉlÉ xÉÇiÉ, kÉÉÍqÉïMü LuÉÇ xÉqÉÉeÉ xÉÑkÉÉUMü jÉå | ElÉMüÉ eÉlqÉ SåuÉlÉaÉUÏ SÉæxÉÉ qÉåÇ oÉÔxÉU aÉÉæ§É Måü ZÉÇQåûsÉuÉÉsÉ uÉæzrÉ MÑüsÉ qÉåÇ cÉæ§É xÉÑSÏ lÉuÉqÉÏ, xÉÇuÉiÉ 1853 qÉåÇ WÒûAÉ | ElÉMåü ÌmÉiÉÉ MüÉ lÉÉqÉ xÉÉWû 'cÉÉåZÉÉ' (mÉUqÉÉlÉlS) iÉjÉÉ qÉÉiÉÉ MüÉ lÉÉqÉ xÉiÉÏ jÉÉ | xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ xÉÇiÉ SÉSÒ Måü ÍzÉwrÉ jÉå | ElWûÉåÇlÉå NûÉåOûÏ xÉÏ AÉrÉÑ qÉåÇ WûÏ AmÉlÉå aÉÑ xÉå SϤÉÉ AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü EmÉSåzÉ mÉëÉmiÉ MüU ÍsÉrÉÉ jÉÉ | xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ oÉÉsÉ oÉë¼cÉÉUÏ, oÉÉsÉ MüÌuÉ LuÉÇ oÉÉsÉ rÉÉåaÉÏ jÉå | AmÉlÉÏ mÉëZÉU mÉëÌiÉpÉÉ, pÉaÉuÉiÉ mÉëåqÉ LuÉÇ E¨ÉqÉ xuÉpÉÉuÉ Måü MüÉUhÉ xÉoÉMåü ÌmÉërÉ WûÉå aÉrÉå | xÉÇuÉiÉ 1664 qÉåÇ eÉaÉeÉÏuÉlÉ eÉÏ SÉSÕ ÍzÉwrÉ U‹oÉ eÉÏ AÉÌS Måü xÉÉjÉ MüÉzÉÏ qÉåÇ cÉsÉå aÉrÉå | MüÉzÉÏ UWûMüU ElWûÉåÇlÉå xÉÇx¢üiÉ, ÌWûlSÏ uÉ urÉÉMüUhÉ, MüÉåwÉ wÉOèzÉÉx§É, mÉÑUÉhÉ, uÉåSÉliÉ MüÉ aÉWûlÉ AkrÉrÉlÉ ÌMürÉÉ | xÉÇZrÉ rÉÉåaÉ, uÉåSÉliÉ Måü uÉëyS zÉÉx§É, EmÉÌlÉwÉS, aÉÏiÉÉ, rÉÉåaÉuÉÍzɸ, zÉÇMüU pÉÉwrÉ AÉÌS MüÉ pÉsÉÏ pÉÉÇÌiÉ qÉlÉlÉ ÌMürÉÉ | MüÉzÉÏ qÉåÇ xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ AxÉÏ bÉÉOû Måü mÉÉxÉ UWûiÉå jÉå | AÉmÉ AmÉlÉÉ AkrÉrÉlÉ xÉqÉÉmiÉ MüU MüÉÌiÉïMü oÉSÏ cÉÉæSxÉ, xÉÇuÉiÉ 1682 xÉå eÉrÉmÉÑU UÉerÉ Måü zÉåZÉÉuÉÉOûÏ mÉëÉliÉuÉiÉÏï ÄTüiÉåWûmÉÑU qÉåÇ AÉrÉå AÉæU uÉWûÉÇ ÌlÉuÉÉxÉ ÌMürÉÉ | AÉmÉ uÉWûÉÇ rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ MüjÉÉ MüÐiÉïlÉ iÉjÉÉ krÉÉlÉÉÌS MüUiÉå UWåû | AÉmÉMüÉ SåzÉÉOûlÉ Måü mÉëÌiÉ zÉÉæMü WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ eÉWûÉÇ-eÉWûÉÇ SÉSÒeÉÏ aÉrÉå uÉ oÉxÉå jÉå iÉjÉÉ xÉÉÇpÉU, AÉqÉåU, MüsrÉÉhÉmÉÑU, ÌSssÉÏ, AÉaÉUÉ, sÉÉWûÉæU, aÉÑeÉUÉiÉ, qÉåuÉÉQû, qÉÉsÉuÉÉ ÌoÉWûÉU AÉÌS xjÉÉlÉÉåÇ mÉU mÉëÉrÉ: eÉÉrÉ MüUiÉå jÉå | xÉÇiÉ xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ MüÉ xÉÉÌWûirÉ xÉëeÉlÉMüÉsÉ xÉÇuÉiÉ 1664 xÉå sÉåMüU qÉëirÉÑmÉrÉïliÉ cÉsÉiÉÉ UWûÉ | AÉmÉlÉå 42 qÉÉæÍsÉMü aÉëljÉ ÍsÉZÉå WæÇû, eÉÉå AÉmÉMüÐ mÉëZÉU mÉëÌiÉpÉÉ MüÉå EeÉÉaÉU MüUiÉå WæÇû | AÉmÉMåü aÉëljÉÉåÇ MüÐ pÉÉwÉÉ xÉUsÉ, xÉÑoÉÉåkÉ, xmɹ, xÉUxÉ WæÇû xÉpÉÏ UcÉlÉÉLÇ xÉÉUrÉÑ£ü WæÇû | xuÉÉqÉÏ eÉÏ lÉå oÉëeÉpÉÉwÉÉ, UÉeÉmÉÔiÉÉlÉÏ AÉæU ZÉQûÏ oÉÉåsÉÏ ÍqÉÍ´ÉiÉ pÉÉwÉÉ, Måü xÉÉjÉ WûÏ ÄTüÉUxÉÏ zÉoS ÍqÉÍ´ÉiÉ mÉÇeÉÉoÉÏ, mÉÔuÉÏï iÉjÉÉ aÉÑeÉUÉiÉÏ pÉÉwÉÉAÉåÇ qÉåÇ MüÌuÉiÉÉ MüÐ WæÇû | xÉÇuÉiÉ 1682 qÉåÇ AÉmÉ ÄTüiÉåWûmÉÑU zÉåZÉÉuÉÉOûÏ qÉåÇ AÉrÉå | sÉaÉpÉaÉ 60 uÉwÉï MüÐ AuÉxjÉÉ iÉMü AÉmÉ qÉÑZrÉiÉ: ÄTüiÉåWûmÉÑU qÉåÇ WûÏ UWåû | ÄTüiÉåWûmÉÑU MüÉ lÉuÉÉoÉ AÍsÉÄTü ZÉÉÇ AÉmÉMüÉ oÉWÒûiÉ xÉqqÉÉlÉ MüUiÉÉ jÉÉ | lÉuÉÉoÉ AÍsÉÄTü ZÉÉÇ xuÉrÉÇ MüÌuÉ jÉÉ ExÉlÉå 77 aÉëljÉÉåÇ MüÐ UcÉlÉÉ MüÐ WæÇû | LMü oÉÉU lÉuÉÉoÉ AÍsÉÄTü ZÉÉÇ lÉå AÉmÉMüÉå MüÉåD cÉqÉiMüÉU ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå MüWûÉ iÉoÉ AÉmÉlÉå MüWûÉ ÌMü lÉuÉÉoÉ xÉÉWûoÉ AÉmÉ ÎeÉxÉ eÉÉeÉqÉ mÉU oÉæPåû WûÉå ExÉå EPûÉMüU SåZÉÉå lÉuÉÉoÉ lÉå eÉÉeÉqÉ MüÉ LMü MüÉålÉÉ EPûÉMüU SåZÉÉ iÉÉå ExÉMüÉ aÉRû AÉæU SÒxÉUÉ MüÉålÉÉ EPûÉMüU SåZÉÉ iÉÉå mÉÔUÉ lÉaÉU ÌSZÉÉD ÌSrÉÉ | lÉuÉÉoÉ lÉå AÉmÉMåü mÉæU mÉMüQû ÍsÉrÉå | arÉÉlÉ qÉÉaÉï Måü AlÉÑrÉÉrÉÏ xÉÑlSUSÉxÉeÉÏ lÉå A®æiÉ WæÇû, uÉWû arÉÉlÉqÉrÉ WæÇû AÉæU xÉuÉï´Éå¸ zÉÌ£ü uÉÉsÉÉ WæÇû | xÉÇiÉeÉÏ lÉå aÉÑ qÉÌWûqÉÉ, aÉÑ EmÉSåzÉ, pÉëqÉ ÌlÉuÉÉUhÉ, UÉqÉlÉÉqÉ oÉë¼ MüÉ uÉÉxiÉÌuÉMü AjÉï, AÉiqÉÉ MüÉ xÉŠÉ xuÉÃmÉ arÉÉlÉ, xÉÇxÉÉU AÉæU ExÉMüÉ xuÉÂmÉ AÉÌS mÉU aÉWûlÉ ÌuÉcÉÉU mÉëaÉOû ÌMürÉå WæÇû | xÉÇiÉ xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ lÉå "AkÉÏUiÉÉ" mÉU xÉuÉÉïÍkÉMü NûlS ÍsÉZÉå WæÇû | ClWûÉåÇlÉå CxÉxÉå SÕU UWûlÉå Måü ÍsÉrÉå MüWûÉ WæÇû ÌMü AkÉÏUiÉÉ §ÉwhÉÉ MüÉå eÉlqÉ SåiÉÏ WæÇû |

xÉÑlSU §ÉwhÉÉ WæÇû kÉÑUÏ sÉÉåpÉ uÉÇzÉ MüÐ kÉÉU |

ClÉiÉå AÉmÉ oÉcÉÉCrÉå, SÉålÉÉåÇ qÉÉUlÉ WûÉU ||

xuÉÉqÉÏeÉÏ MüÉ mÉUqÉmÉS, aÉqÉlÉ ElÉMåü AmÉlÉå ÌlÉuÉÉxÉ xjÉÉlÉ xÉÉÇaÉÉlÉåU qÉåÇ 93uÉåÇ uÉwÉï MüÐ EqÉë qÉåÇ MüÉÌiÉïMü zÉÑYsÉ A¹qÉÏ uÉÉU aÉÑÂuÉÉU ÌuÉ¢üqÉ xÉÇuÉiÉ 1746 qÉåÇ WÒûAÉ | ExÉå ElWûÏÇ Måü zÉoSÉåÇ qÉåÇ -

xÉÉiÉ oÉUxÉ xÉÉæ qÉåÇ bÉOåû, CiÉlÉå ÌSlÉ MüÐ SåWû |

xÉÑlSU lrÉÉæUÉ AÉiqÉÉ, SåWû sÉåWû MüÐ ZÉåWû ||

UÌuÉlSì lÉÉjÉ PûÉMÑüU Måü zÉoSÉåÇ qÉåÇ "xuÉcNû eÉsÉ MüÉ x§ÉÉåiÉ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU mÉëjuÉÏ Måü aÉpÉï qÉåÇ AmÉlÉå AÉliÉËUMü uÉåaÉ Måü xÉÉjÉ xuÉiÉ: WûÏ EixÉËUiÉ WûÉåiÉÉ UWûiÉÉ Wæû, ExÉÏ mÉëMüÉU xÉÉkÉMü MüÌuÉrÉÉåÇ MüÐ pÉÉuÉkÉÉUÉ AmÉlÉå zÉÑ® AÉlÉlS MüÐ mÉëåUhÉÉ xÉå xuÉiÉ: mÉëuÉÉÌWûiÉ WÒûD jÉÏ | CxÉ mÉëMüÉU MüÌuÉrÉÉåÇ qÉåÇ LMü qÉÉ§É xÉÑlSUSÉxÉ eÉÏ WûÏ zÉÉz§ÉraÉ mÉÇÌQûiÉ jÉå | "

Tuesday, July 29, 2008

Kul Devi/Mata of Different Gotra's In Khandelwals

Kul Devi/Mata of Different Gotra's In Khandelwals

A temple complex near Khandela village known as "KHANDELA DHAM" has been built. In addition to individual temple of all Devi listed below, temples of Lord Gganeshaji and another temple of Mahadevji has been built here. It is taking the shape of biggest pilgrimage for all Khandelwal Vaishya families. It is only about 50 km from Jaipur and all of you must visit it.

 1. Ameriya,bhkhmaria Aabhan-mara dudi, Aamloda (13k.m. Esat from Manoharpur)
 2. Khunteta Kapsan Maid (Bairath) Dist. Jaipur (Alwar Road) 0n the banks of BanGanga River
 3. Badhera Jamhai Mata, Jamua Bandh (Dam)
 4. Kayathwal, Kasliwal, Kharwal, Tatar, Tamoliya,Dusad, Natani, Patodia, Bhandariya, Labhi, Sankhuniya, Shahara, Soni Jin Bus Services from Rewasa
 5. Dhokaria Dawari The Original Location is in Lohagadh (FatehPur Shekhvati)

Zalani Dhawad On the Hills of Ajmer

 1. Audh, Kedawat Nawad On the Hills Near Alwar
 2. Tambi, Budhwaria Nagin A Temple in the Farm Near Amarsar
 3. Pitalia Badwasin Dholagadh (Alwar)
 4. Ghia, Jasoria, Thakuria, NirayanWal, Pharsoiya, Bamuri In the Middle of the Basement of Temple of Jinmata
 5. Dans Vinjil Taluka Banli (Sawai Madhopur)
 6. Vaid,Sethi Makhad Gram Gawadi, Ajigadh Nim ka Thana, Dist. Sikar
 7. Katth Mitar Gram Machadi, Rajgadh Dist. Alwar Rajasthan
 8. Dangayach Shakambhari, Sikrai 8 k.m. from Lohagarl, Bus services from UdaipurBati
 9. Badaya, Baburiya, Basur, Mali Sirsa Near Tahla Hils, Also Bus services form Dausa
 10. Atoliya, Kulwal, Jhanginiya, Badgoti, Mamodia, Haldia Sukhand At Sarud Kheda Gram, On the Kotputli-Dable Road,
 11. Methi Amral Gram Nausal, MadanGunj-KishanGunj to Rupgadh by bus and from there by Bus or Taxi
 12. Mangodariya Dhak Wasan Near Tatarpur, 8 k.m. from Jindouli, Alwar
 13. Katta, Todwal, Nainiwal Aantan Under Vir Hanuma in Samod
 14. Rawat Aurat Khandela
 15. Kodiya KunKas
 16. Saounkhiya Tarsad
 17. Bajargan Kolain
 18. Biswal Gamwasani
 19. Maherwal, Sambharia, Singodiya, Ghiya Chawand /Chamunda Khandela
 20. Aakad Tilodhehad
 21. KilKiliya NandBhagauni
 22. Matha Vatvir
 23. Goliya Birhal In the Farm of Ahir, Khandela
 24. Khatodia Bhanwar Kethar
 25. Pabuwal Mander Khandela
 26. Nainawa,Batwada Vakra
 27. Sohoria Samgara
 28. Machiwal, Banawadi Sar Bagru, on Ramgadh Turning
 29. Bamb Sanwarde Jaipur, Ramgadh Turning
 30. Manak, Bohara Sagarde
 31. Dhamani, Bhangala, Rajoria SetalBas Khandela

Sant Sunderdas Ji

Sant Sunderdasji was a great saint of the khandelwal samaaj. His fame spread not only within the khandelwal society but also throughtout the nation. He wrote many epic books the most important one being “Sundar Granthavali”. Sant Sundardasji’s Jayanti (birthday) is celebrated every year throughout the nation. A postal ticket has also been created on Santji and his every society function is adorned by his photograph. The Jaipur Municipal Council has decided to rename the road in front of the head office of Khandelwal Mahasabha as Sant Sunderdas Marg.

Proud to be a Khandelwal


Hey come on all Khandelwals in all parts of the world, join this........